Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

síť svobodných demokratických škol

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Naposledy upraveno: 19. 5. 2023

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Erazim, která sídlí na Ratibořské 1147/34, 747 05 Opava, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

u dětí s následujícími registračními čísly:

12100001, 12100002, 12100003, 12100004, 12100005, 12100006, 12100007, 12100008, 12100009, 12100010, 12100011, 12100012, 12100013, 12100014, 12100015, 12100016, 12100017, 12100018, 12100019, 12100020, 12100021, 12100022, 12100023, 12100024, 12100025, 12100026, 12100027, 12100028, 12100029, 12100030.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Základní školy a mateřské školy Erazim ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Za Základní školu a mateřskou školu Erazim

 Petra Červeňáková               v plné moci

„otisk kulatého úředního razítka“