Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2020/2021

síť svobodných demokratických škol

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2020/2021

Naposledy upraveno: 3. 6. 2020

Číslo jednací: 20-009

Datum zveřejnění rozhodnutí 5. května 2020

Zřizovatel školské právnické osoby Základní škola Erazim, která vykonává činnost základní školy, v souladu s § 124 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 127 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jedná jménem této právnické osoby před jejím vznikem i jménem jejího ředitele a jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole Erazim od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito registračními čísly:

E 1, E 2, E 3, E 4, E 5, E 6.

U dítěte s registračním číslem E 7 ještě správní řízení není ukončeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím zřizovatele Základní školy Erazim ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

V Opavě dne 5. května 2020

Za Základní školu Erazim

Matěj Frgala, zřizovatel