Školákům hrozí povinné testování vědomostí. Pomozte nám to zvrátit

síť svobodných demokratických škol

Školákům hrozí povinné testování vědomostí. Pomozte nám to zvrátit

Naposledy upraveno: 16. 4. 2022

Ministerstvo školství připravuje revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tento dokument je závazný i pro naši základní školu. Stanoví se v něm, co škola musí nabízet nebo co v ní žáci včetně domškoláků musejí dělat. Jeden z návrhů revize předpokládá, že budou testováni žáci 3., 5., 7. a 9. ročníku na očekávané vědomosti.

Nyní RVP ZV umožňuje, aby si žáci a škola volili, kdy se co bude nabízet, dělat, učit. Z návrhu povinného testování přímo vyplývá, že činnosti ve škole (a i na domškole) by se musely přizpůsobit zvládání očekávaných vědomostí v lichých ročnících. Vnímáme to jako vážnou hrozbu, která by omezila autonomii nejen svobodných demokratických škol.

Znění celého návrhu k připomínkování naleznete zde: https://velke-revize-zv.rvp.cz/files/hlavni-smery-revize-rvp-zv.pdf

Co s tím?

Do čtvrtka 21. dubna 2022 probíhá veřejné připomínkování návrhu revize. Kdokoli může ministerstvu napsat svůj názor k připravované revizi. Pokud se Vám stejně jako nám nelíbí povinné testování žákovských vědomostí, velmi pomůže, když ministerstvu pošlete i svou připomínku. Je klíčové, aby ji poslalo co nejvíc lidí, kteří ji formulují svépomocí. Zkopírované texty nejsou důvěryhodné.

Níže naleznete instrukce, které dali dohromady lidé z Asociace svobodných demokratických škol. Pokud Vám záleží na tom, abychom nadále mohli umožňovat dětem svobodu ve vzdělávání, zapojte se a šiřte myšlenky dále!

Návod k vyplnění připomínek k revizi

Návrh předpokládá POVINNÉ testováním všech žáků ve třetím, pátém, sedmém a devátém ročníku. Pokud se stejně jako my domníváte, že to není žádoucí, můžete své připomínky zaslat tak, že vyplníte formulář ve druhé polovině webové stránky, uvedené v odkazu zde:

Zapojte se | velké revize RVP v ZV

Formulář připomínky

Do formuláře je třeba uvést číslo kapitoly, strany a řádku, který připomínkujete, a samotný text připomínky. 

Tabulka odkazů V tabulce jsou uvedeny odkazy na kapitoly, strany a řádky (požadované ve formuláři na připomínky), které se povinného testování týkají, a jejichž čísla ve formuláři použijete. 

Kap.Str.Řádektext, který je třeba připomínkovat
6.3.34311„Předpokládá se ověřování výsledků vzdělávání v uzlových bodech způsobem popsaným v jiné části tohoto dokumentu. Považujeme za žádoucí, aby RVP ZV pro toto ověřování explicitně stanovil hranice vzdělávacího obsahu tím, že popíše, které dosavadní obsahy budou (případně naopak nebudou) předmětem ověřování při státem garantovaném ověřování nebo které pomůcky budou žákovi při něm poskytnuty. Tím se předejde existenci paralelních kurikulárních dokumentů, kterými jsou např. různé specifikace požadavků ke zkoušce.“
6.4.15023„Předpokládá se testování v 5. a 9. ročníku jako závazné a testování v 3. a 7. ročníku závazné pro ČJ (a literaturu), matematiku a cizí jazyk.“ 

TEXT NÁSLEDUJÍCÍCH ZDŮVODNĚNÍ, PROSÍM, NEKOPÍRUJTE, JEDNÁ SE POUZE O INSPIRACI. Naleznete zde stručně vyjmenované důvody, které jasně mluví proti testování (nečiníme si nároky na jejich úplnost). Vypracovali jsme i podrobnější text, který jednotlivé důvody popisuje hlouběji, včetně odkazů na vědecké studie. Uveďte prosím své důvody/formulace (ideálně vycházející z praxe nebo osobní zkušenosti), proč s testováním nesouhlasíte.

 • Záměr testování jde přímo proti, v dokumentu deklarovaným, cílům základního vzdělávání, jimž jsou: Odpovědný člověk (k sobě, k ostatním a ke světu) a Člověk motivovaný k celoživotnímu učení. Problém je zřejmě v chápání pojmu odpovědnost, který se často zaměňuje s poctivým plněním zadaných úkolů, do nichž dítě ale nemá vůbec co mluvit. Na tomto konceptu stojí současné vzdělávání. To však není odpovědnost, to je poslušnost, která byla do systému vzdělávání vetknuta od samého počátku (a byla nepokrytě požadována). Dnes se poslušnost pokrytecky pojmenovává jako odpovědnost. Není však odpovědnosti bez možnosti volby. Testování je typickým příkladem, kdy je vyžadována poslušnost, samozřejmě s použitím donucovacích nástrojů (odměny, tresty). 
 • Rovněž druhý cíl – motivovanost k celoživotnímu učení – je možný jedině na podkladě vnitřní motivace. Testy, zkoušky jsou typickou situací vnější motivace. Základním mechanismem při vnější motivaci je, že snižuje hodnotu činnosti, která je požadovaná, aby se dotyčná osoba vyhnula trestu (v tomto případě je to selhání, neúspěch v testu) nebo aby získala odměnu či pochvalu (úspěch v testu). V tomto případě je to samotné učení, které je degradováno na pouhý nástroj k něčemu, co je představováno jako hodnotný cíl – úspěch v testu. 
 • Povinné testování jde proti moderním poznatkům o fungování mozku a učení a blokuje chuť k učení a vnitřní motivaci žáků (například Finsko povinné testování zrušilo), Dánsko jej má jako možnost volby.
 • Uzlové body a testování nerespektují individuální zrání (řada z nich ještě fyziologicky nebude zralá na testované dovednosti)
 • Testování omezuje zodpovědnosti žáků za vlastní proces učení (dochází k útlumu zájmů o jednotlivé obory či oblasti lidské činnosti, cílem je jen uspět v testu)
 • Podpora kompetencí k wellbeingu, kterou revize uvádí (kap. 6.2.3., st. 33, ř. 14) je v přímém rozporu s pravidelným povinným testováním.
 • Pokud je učivo přesně definováno a testováno, vede to k tomu, že se celý učební proces zabývá jen přípravou na testy.
 • Povinné testování je v rozporu se základní lidskou potřebou pocitu bezpečí (Maslowova hierarchie potřeb).
 • Cílem základního vzdělávání je dle RVP dosažení klíčových kompetencí, testování se však podle návrhu zaměřuje na obsahy jednotlivých oborů.
 • Testování vede u části dětí k četným psychosomatickým obtížím (bolesti hlavy, bolesti břicha, průjem, nespavost, atd…).
 • Testování vyvolává u řady lidí (dětí i dospělých, žáků i rodičů) obavy, strach a úzkost.
 • Uváděná spolupráce s rodiči přímo vyžaduje a navyšuje požadavky na čas a angažovanost rodiny ve vzdělávání dítěte a rovněž zvyšuje tlak na děti.
 • Testování, obava z jeho výsledku a pocit nespravedlnosti mohou vést k tak extrémním činům jako je vražda učitele (viz případ z konce března 2022 v na učilišti v Praze 4).
 • Testování omezuje školy v diferenciaci jejich práce. Pokud si jako občané můžeme svobodně vybrat např. léčebný postup, měli bychom mít také právo vybrat si způsob, jakým bude naše dítě vzděláváno. Pravidelné testování každé dva roky výrazně znevýhodňuje některé vzdělávací koncepce, zejména pak ty, které respektují individualitu dítěte, jeho potřeby a jeho tempo zrání.
 • Testování je předvídatelná situace. S rozvojem umělé inteligence bude stále snazší vše předvídatelné naprogramovat a nechat vykonat pomocí strojů. Děti potřebujeme připravovat na nepředvídatelné situace, rozvíjet jejich kreativitu a schopnost spolupráce.

Tento dokument byl vytvořen pracovní skupinou Asociace svobodných demokratických škol a je možné ho široce sdílet 

Kontakt za pracovní skupinu: Magdalena Košnarová, magda.kosnarova@email.cz