Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

síť svobodných demokratických škol

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Zveřejněno: 28. května 2022

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Erazim, která sídlí na Ratibořské 1147/34, 747 05 Opava, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

u dětí s následujícími registračními čísly:

469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Základní školy a mateřské školy Erazim ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Za Základní školu a mateřskou školu Erazim
Matěj Frgala ředitel školy

„otisk kulatého úředního razítka“