Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

síť svobodných demokratických škol

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Naposledy upraveno: 22. 5. 2021

Číslo jednací: 20-409

Ředitel Základní školy Erazim, která sídlí na Ratibořské 1147/34, 747 05 Opava a vykonává s účinností od 1. září 2021 činnost mateřské školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

u dětí s následujícími registračními čísly:

450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data oznámení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Základní školy Erazim ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Zveřejněno dne 22. května 2021

Za Základní školu Erazim

Matěj Frgala

ředitel školy